• Stel je eigen unieke koffer samen
  • GRATIS levering binnen 48 uur!

Een moment geduld aub..

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Definities

  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie NoBoringSuitcases.com een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie NoBoringSuitcases.com een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product:

1. naar aanleiding van een door de klant gemaakte individuele, persoonlijke en gespecificeerde bestelling, door NoBoringSuitcases.com vervaardigde reproductie van een afbeelding uit het beeldarchief van NoBoringSuitcases.com of een klantafbeelding:

- op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielaten zonder lijst; en/of

- op enig andere door NoBoringSuitcases.com aangeboden waar van stoffelijke aard.

  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van NoBoringSuitcases.com, ten aanzien waarvan NoBoringSuitcases.com over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • NoBoringSuitcases.com: Dolle Bull B.V., gevestigd te Kollum, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55410065.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van NoBoringSuitcases.com, te weten www.NoBoringSuitcases.com.
  • Klantafbeelding: een door de klant (op elektronische wijze) aangeleverde analoge of digitale afbeelding.
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waarmee de klant de klantafbeelding aan CanvasCompany ter beschikking stelt.
  • Fotoproduct: Door NoBoringSuitcases.com vervaardigde reproductie van een afbeelding uit het beeldarchief van NoBoringSuitcases of een klantafbeelding

 

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen NoBoringSuitcases.com en een klant, alsmede op alle door NoBoringSuitcases.com aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2 NoBoringSuitcases.com wijst iedere verwijzing naar andere algemene (inkoop)voorwaarden dan de onderhavige, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

 

Artikel 3

De overeenkomst

3.1.De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en NoBoringSuitcases.com deze bestelling heeft geaccepteerd.

3.2.Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat NoBoringSuitcases.com de (aard en conditie van de) te reproduceren (klant)afbeelding in samenhang met de door de klant gemaakte bestelling, heeft kunnen beoordelen.  NoBoringSuitcases.com streeft ernaar om de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel mee te delen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3.3.Mocht NoBoringSuitcases.com de bestelling niet accepteren, zal NoBoringSuitcases.com de langs elektronische weg door de klant aangeleverde klantafbeelding verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder ook foto’s, zal NoBoringSuitcases.com vernietigen tenzij de klant deze goederen retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van NoBoringSuitcases.com alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door NoBoringSuitcases.com te worden betaald.

3.4. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

3.6. Indien de klant een bestelling na totstandkoming van de overeenkomst annuleert, is hij gehouden om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, met uitzondering van het in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemde geval.

3.7. NoBoringSuitcases.com staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst en de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. NoBoringSuitcases.com streeft naar de beste kwaliteit ter zake haar producten, maar kan niet garanderen, dat een product te allen tijden voldoet aan de verwachtingen van de klant ten aanzien van de kwaliteit of andere kenmerken van het product.

 

Artikel 4

Prijzen

4.1. De door NoBoringSuitcases.com gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks tot een meerprijs. Deze zal door NoBoringSuitcases.com in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

4.2. Indien de prijzen, voordat NoBoringSuitcases.com in staat is gesteld tot beoordeling van de door de klant aan te leveren klantafbeelding, door NoBoringSuitcases.com worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient NoBoringSuitcases.com binnen vijf dagen na ontvangst van de door NoBoringSuitcases.com verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen NoBoringSuitcases.com en de klant geen overeenkomst tot stand.

4.3. In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke NoBoringSuitcases.com zonder btw in rekening brengt, zal NoBoringSuitcases.com op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan NoBoringSuitcases.com niet bekend is en op verzoek van NoBoringSuitcases.com niet bekend wordt gemaakt dient NoBoringSuitcases.com btw te berekenen.

De klant vrijwaart NoBoringSuitcases.com voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat NoBoringSuitcases.com lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan NoBoringSuitcases.com niet bekende redenen NoBoringSuitcases.com op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

 

Artikel 5

Betaling

5.1. NoBoringSuitcases.com heeft de afhandeling van betalingen uitbesteed aan MultiSafepay B.V. (www.multisafepay.com). Betaling dient te geschieden door betaling vooraf (o.a. iDeal, MasterCard, etc.) of betaling achteraf via Klarna (www.klarna.com/nl).

5.2. In geval van betaling achteraf via Klarna, dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur dan wel digitale acceptgiro in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur of acceptgiro staat vermeld geldt een betalingstermijn van maximaal veertien (14) dagen.

5.3.In geval van betaling achteraf blijft het door NoBoringSuitcases.com geleverde product eigendom van NoBoringSuitcases.com totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

 

Artikel 6

Levering

6.1. De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan NoBoringSuitcases.com.

6.2. De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

 

Artikel 7

Levertijd

7.1. De gangbare levertijd van een product is zoals vermeld op de website . Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door NoBoringSuitcases.com van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laastgelegen van de twee voornoemde tijdstippen. 

7.2. Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door NoBoringSuitcases.com.

7.3. De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door NoBoringSuitcases.com niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is NoBoringSuitcases.com pas in verzuim nadat de klant NoBoringSuitcases.com schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door NoBoringSuitcases.com binnen deze termijn is uitgebleven.

 

Artikel 8

Verzuim/aansprakelijkheid

8.1. Voor de fotoproducten van NoBoringSuitcases geldt geen recht van ontbinding omdat deze volgens de specificaties van de klant worden gefabriceerd. Ieder fotoproduct bestaat uit een samenstelling van individuele keuzes als: afbeelding, formaat, materiaal waarop de afbeelding gedrukt wordt, en optioneel de afwerking van het materiaal. 

Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming zijdens NoBoringSuitcases.com – anders dan een tekortkoming ter zake de levertijd - welke tekortkoming volledig aan haar toerekenbaar is, is NoBoringSuitcases.com pas in verzuim, nadat de klant NoBoringSuitcases.com schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door NoBoringSuitcases.com binnen deze termijn is uitgebleven.

Onder een dergelijke tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan, de slechte kwaliteit van een product als gevolg van de slechte kwaliteit van door de klant aangeleverde klantafbeelding, dan wel als gevolg van de specificaties van de klant.

Indien NoBoringSuitcases.com ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal NoBoringSuitcases.com terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren  (dit is de “niet goed, geld terug” garantie).

In alle overige gevallen kan NoBoringSuitcases.com besluiten om de klant uit coulance een tegoedbon te verstrekken, maar is daartoe niet verplicht. NoBoringSuitcases.com is gerechtigd om aan de tegoedbon nadere voorwaarden te verbinden.

De klant dient in alle gevallen het reeds aan de klant geleverd product, voor eigen rekening en risico aan NoBoringSuitcases.com te retourneren.

8.2. In geval NoBoringSuitcases.com met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft NoBoringSuitcases.com het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, of de klant een tegoedbon te verstrekken ter waarde van het reeds geleverde product, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De klant dient in alle gevallen het reeds aan de klant geleverd product, voor eigen rekening en risico aan NoBoringSuitcases.com te retourneren.

8.3. Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van NoBoringSuitcases.com voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is NoBoringSuitcases.com slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van NoBoringSuitcases.com is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van NoBoringSuitcases.com. De aansprakelijkheid van NoBoringSuitcases.com is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van NoBoringSuitcases.com beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan NoBoringSuitcases.com is tekortgeschoten.

8.4. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan NoBoringSuitcases.com te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen NoBoringSuitcases.com en de klant gesloten overeenkomst.

8.5. In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

 

Artikel 9

Ter beschikking gestelde klantafbeelding en materialen

9.1. De klant stelt de klantafbeelding en materialen op eigen risico ter beschikking aan NoBoringSuitcases.com.

NoBoringSuitcases.com zal de ter beschikking gestelde klantafbeelding en/of materialen met de in redelijkheid van NoBoringSuitcases.com te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van de klantafbeelding en/of materialen is NoBoringSuitcases.com niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van NoBoringSuitcases.com, en behoudens voor zover NoBoringSuitcases.com ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door NoBoringSuitcases.com afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van NoBoringSuitcases.com beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op NoBoringSuitcases.com berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, tenzij uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

9.2.De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van de klantafbeelding en/of de materialen, alvorens dit aan NoBoringSuitcases.com ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

9.3.De klant is verantwoordelijk voor de aard en de kwaliteit van de ter beschikking gestelde klantafbeelding en materialen. NoBoringSuitcases.com is niet aansprakelijk voor schade aan de ter beschikking gestelde klantafbeelding en/of materialen indien deze schade is ontstaan omdat NoBoringSuitcases.com is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van de klantafbeelding en/of materialen.

9.4.Van het door de klant aanleveren van een pornografische klantafbeelding met een minderjarige doet NoBoringSuitcases.com in alle gevallen aangifte bij de politie.

 

Artikel 10

Industriële- of intellectuele (eigendoms)rechten

10.1.De industriële- of intellectuele (eigendoms)rechten van de producten of afbeeldingen uit het beeldarchief berusten bij NoBoringSuitcases.com dan wel haar licentiegevers.

De klant staat er voor in dat de klantafbeelding, het gebruik van de klantafbeelding door NoBoringSuitcases.com om de bestelling te verwerken dan wel het gebruik van het product met de klantafbeelding door de klant - geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs- en portretrecht) van derden.

10.2.Ter zake klantafbeeldingen accepteert NoBoringSuitcases.com bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval NoBoringSuitcases.com door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant NoBoringSuitcases.com voor alle schade die NoBoringSuitcases.com ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe NoBoringSuitcases.com door derden wordt aangesproken en inclusief de bij NoBoringSuitcases.com veroorzaakte kosten.

 

Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1.Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.